Edunvalvonta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 • käy paikallisneuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniä koskevien palvelussuhteen ehtojen, työ­ympäristön ja työolosuhteiden parantamises­ta, tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lau­suntoja ja ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toi­menpitei­siin jäsentensä asemaa, oikeuksia, velvollisuuk­sia ja tehtäviä koskevissa tai muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä asiois­sa,
 • edistää säännön 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden jär­jestäytymistä Jytyn jäsenyhdistyksiin,
 • järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa jäsenyhdis­tyk­sen ja Jytyn tarkoitusperiä selvittävää tiedo­tustoimintaa sekä jäsenten neuvontaa jä­senten edunvalvontaan liittyvissä kysymyksis­sä,
 • pitää yhteyttä muihin Jytyn jäsenyhdistyk­siin,
 • edustaa jäseniään yhteisissä asioissa,
 • järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäi­seen kanssakäymiseen, virkistykseen ja liikun­taan sekä
 • edistää hyviä neuvottelusuhteita jäsentensä työnantajiin.
 • käy paikallisneuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniä koskevien palvelussuhteen ehtojen, työ­ympäristön ja työolosuhteiden parantamises­ta, tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lau­suntoja ja ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toi­menpitei­siin jäsentensä asemaa, oikeuksia, velvollisuuk­sia ja tehtäviä koskevissa tai muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä asiois­sa,
 • edistää 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden jär­jestäytymistä Jytyn jäsenyhdistyksiin, 
 • järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa jäsenyhdis­tyk­sen ja Jytyn tarkoitusperiä selvittävää tiedo­tustoimintaa sekä jäsenten neuvontaa jä­senten edunvalvontaan liittyvissä kysymyksis­sä, 
 • pitää yhteyttä muihin Jytyn jäsenyhdistyk­siin, 
 • edustaa jäseniään yhteisissä asioissa, 
 • järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäi­seen kanssakäymiseen, virkistykseen ja liikun­taan sekä 
 • edistää hyviä neuvottelusuhteita jäsentensä työnantajiin.